Sak 14 – Opprettelse av stipendordning

Sentralstyret, ved Knut Berge, legger frem forslag om å opprette en stipendordning ved å skille ut 300 000 kroner fra delegasjonsfondet til CISV Norge. Gjennom denne stipendordningen skal det være mulig for deltakere i lagene å søke om støtte for å delta på CISV sine programmer. Dette bunner i forslaget til Strategi og Handlingsplan 2019-2021…

Sak 13 – Ansvar for YM-delegasjoner

Sentralstyret, ved Marie Elise Aarestad, legger frem forslag om at ansvaret fra YM-delegasjoner overføres fra Youth Meeting-komitéen til lagene i CISV Norge slik det dette utføres på lik linje med Village og Step-Up. Fortsatt ønskelig at YM-deltakere skal være fra hele landet slik at deltakere fra flere fylkeslag reiser fra ett fylkeslag, gjerne fra fylkeslag…

Presentasjon av personer på valg

Posisjoner på valg: Sentralstyret Nestleder: Oda Johnsen Longvanes/Sogn og Fjordane (2 år) Utviklingsansvarlig: Kristina Moshuus/Buskerud (2 år) Økonomiansvarlig: Knut Berge/Hordaland, Bergen (2 år) Vara 1: Eirin Berge/Buskerud (1 år) Vara 2: Jostein Sydnes/Hordaland, Sunnhordland (1 år) Komitéledere Step-Up: Ingrid Moshuus/Buskerud (2 år) Youth Meeting: Sara Hamre Sekkingstad/Hordaland, Nordhordland (2 år) Mosaikk: Eirin Skaftun/Hordaland, Bergen (2…

Sak 11 – 50% stilling på kontoret

Sentralstyret, ved Knut Berge, legger frem et forslag om å opprette en ekstra 50% stilling på CISV Norge sitt kontor. Denne stillingen skal fokusere på økonomi ettersom dette er den stillingen som er enklest å skille ut fra resten av oppgaven. Å ha en ansatt på kontoret er en veldig sårbar situasjon ettersom at hvis…

Sak 10 – Vedtektsendringer

Sentralstyret, ved Turid Regina Dornfest, presenterer forslagene til vedtektsendringer. Sentralstyret har gjennomgått vedtektene og har funnet ulike forslag til vedtektsendringer som vil gjøre at vedtektene passer bedre til hvordan CISV Norge som organisasjon arbeider og tilpasninger til dagens situasjon. Det blir foreslått endringer i veldig mange av paragrafene i CISV Norge sine vedtekter i større…

Sak 9 – Endring av komitéstrukturen i CISV Norge

Sentralstyret, organisasjonsutviklingskomitéen og Susanne Schröder legger frem dette forslaget. Saken presenteres av organisasjonsutvilkingskomitéen, ved Jostein Sydnes. Dette forslaget har bakgrunn i en organisasjonsanalyse som har blitt gjennomført det siste året etter å ha blitt vedtatt på Landsmøtet 2017. Det er et mål om å unngå dobbeltarbeid i komitéene, ha fokus på utvikling og ikke bare…

Sak 8 – Oppretting av risk management komité

Sentralstyret, ved Fredrik Gjestland, presenterer saken om forslag fra sentralstyret om opprettelse av en risk management komité. På RMS-høst 2017 ble man enige om at man ønsket opprettelsen av en risk management komité og det ble lagt frem et forslag til info-file. Etter innspill ble gjort endringer på forslaget, og dette oppdaterte forslaget til arbeidsbeskrivelse…

Strategi og handlingsplan 2019-2021

Sentralstyret, ved Hanne Løge, presenterer forslaget til CISV Norges nye strategi og handlingsplan. Det har blitt tatt utgangspunkt i CISV Internasjonalt sin strategi og har blitt satt opp fire hovedpunkter for strategien som er utdypet i undermål: virkning, profilering, ressurser og grunnmur. Det foreslås å sette opp handlingsplan år for år mens strategien fortsatt skal…

Budsjett

Knut Berge fortsatte økonomidelen med å legge frem tallene for budsjettet for 2018. Legger vekt på at det er viktig at alle som deltar på internasjonale programmer registrerer sin deltakelse på MyCISV ettersom dette gir midler til CISV Norge. Budsjetterer med overskudd også i 2018. Knut presenterer også kort en budsjettanalyse. Åpnes for spørsmål og…